Prisinformasjon


PRISER OG VILKÅR

Når vi mottar et nytt oppdrag, inngår vi en avtale med deg om hva vi skal gjøre og hvordan vårt vederlag skal beregnes. Oppdragsbekreftelsen skal inneholde alle forhold som må avtales særskilt for ditt oppdrag. I tillegg gjelder vårt firmas generelle oppdragsvilkår.


Vi er opptatt av at vår bistand skal bidra til verdiskapning hos deg, og at vårt vederlag skal stå i rimelig forhold til dine utgifter til våre ytelser.


1. Alminnelige oppdrag

Våre veiledende priser for privatkunder fra kr. 2 200,- til kr. 3 500,-, med tillegg av 25 % merverdiavgift, i alt fra kr. 2 750,- til kr 4 375,-.


For bedriftskunder fra kr. 2 500,- til kr. 4.000,-. Merverdiavgift kommer i tillegg, for tiden med 25 %.


2. Oppdraget med fri rettshjelp
I saker med fritt rettsråd, fri sakførsel og i straffesaker, beregnes salæret som hovedregel ut fra medgått tid og etter den timesats regjeringen har fastsatt. I noen av disse sakstypene gjelder statens forskrift om stykkpris, som vi i så fall benytter. Pr. 1.januar 2024 er den offentlige timesatsen kr. 1 215,-. Merverdiavgift kommer i tillegg med for tiden 25%.


For flere sakstyper vil det avgjørende være om din inntekt og formue ikke overstiger visse beløp. Vi hjelper deg med å avklare hvorvidt oppdraget gir deg krav på å få dekket omkostningene til vårt arbeid av det offentlige. Les mer om Fri rettshjelp på Statsforvalterens nettsider.


3. Rettshjelp via forsikring
Vårt vederlag beregnes som i alminnelige saker.
Rettshjelpforsikring for advokatutgifter kan du ha rett til i en del saker der det har oppstgått en tvist mellom partene. Rettshjelpforsikring er inkludert i bolig- og innboforsikringen, bilforsikring m.m. Forsikringene dekker som regel omkostninger med inntil kr. 100 000,-. Egenandelen du må betale utgjør i de fleste forsikringsselskaper et fast beløp som kan variere fra kr. 3 000,- til kr. 6 000,- pluss 20 % av omkostningene over fastbeløpet. Utgjør omkostningene i tvisten mer enn forsikringssummen, må du dekke det overskytende.


Vi hjelper deg med å finne ut om din forsikring har slik ordning og om din sak omfattes av den, slik at du har krav på refusjon for dine utgifter.


4. Veiledende fastprisavtaler

Opprettelse av testament fra kr 6.250,-
Opprettelse av samboeravtale fra kr 6.250,-
Fremtidsfullmakt fra kr 6.250,-
Ektepakt fra kr 6.250,-
Eiendomsoverdragelse: Kjøpekontrakt, skjøte og oppgjør fra kr 25 000,-


For testament, samboeravtale og ektepakt omfatter prisen vanligvis innledende samtaler, eventuelt møte, utarbeidelse av utkast til dokumentet og tilslutt møte hvor dokumentene gjennomgås, signereres og bevitnes.

For oppbevaring av testament hos tingretten (anbefales) tilkommer et gebyr på kr 1 021,-. For tinglysning av ektepakt tilkommer tinglysningsgebyr på kr 1 847,-.

Ved tinglysning av skjøte tilkommer utgifter til gebyr og dokumentavgift etter de til enhver tid gjeldende satser.