Oppdragsvilkår


DEL I: OPPDRAGSBETINGELSER

Når vi mottar et nytt oppdrag, inngår vi en avtale med deg om hva vi skal gjøre og hvordan vårt vederlag skal beregnes. Oppdragsbekreftelsen skal inneholde alle forhold som må avtales særskilt for ditt oppdrag. I tillegg gjelder vårt firmas generelle oppdragsvilkår.


Vi er opptatt av at verdien av vår rådgivning og bistand skal bidra til verdiskapning hos deg, og at vårt vederlag skal stå i rimelig forhold til dine utgifter til våre ytelser.


1. Alminnelige oppdrag
Vi registrerer løpende timer som medgår i hver sak. Tidsforbruket er et utgangspunkt for vårt vederlag, men også sakens art, vanskelighetsgrad, om oppdraget haster, verdiene av oppdraget gjelder og våre utgifter ved utførelsen og resultatet som oppnås er forhold som tas med i vår sluttvurdering av salærets størrelse.


Ut fra disse kriteriene er våre timepriser:
For privatkunder fra kr. 2 200,- til kr. 3 500,-, med tillegg av 25 % merverdiavgift, i alt fra kr. 2 750,- til
kr 4 375,-.


For bedriftskunder fra kr. 2 500,- til kr. 4.000,-. Merverdiavgift kommer i tillegg, for tiden med 25 %.


2. Oppdraget med fri rettshjelp
I saker det er gitt fritt rettsråd, fri sakførsel og i straffesaker, beregnes salæret som hovedregel ut fra medgått tid og etter den timesats regjeringen har fastsatt. I noen av disse sakstypene gjelder statens forskrift om stykkpris, som vi i så fall benytter. Pr. 1.juli 2023 er den offentlige timesatsen kr. 1 215,-. Merverdiavgift kommer i tillegg med for tiden 25%.


For flere sakstyper gjelder at din inntekt og formue ikke overstiger visse beløp. Vi hjelper deg med å avklare om oppdraget vi skal utføre for deg gir deg krav på å få dekket omkostningene til vårt arbeid av det offentlige. Les mer om Fri rettshjelp på Statsforvalterens nettsider.


3. Rettshjelp via forsikring
Vårt vederlag beregnes som i alminnelige saker.
Rettshjelpsforsikringen for advokatutgifter kan du ha rett til i den del saker det er kommet til tvist mellom partene. Rettshjelpsforsikring er inkludert i bolig- og innboforsikringen, bilforsikring m.m. Forsikringene dekker som regel omkostninger med inntil kr. 100 000,-. Egenandelen du må betale utgjør i de fleste forsikringsselskaper et fast beløp som kan variere fra kr. 3 000,- til kr. 6 000,- pluss 20 % av omkostningene over fastbeløpet. Utgjør omkostningene i tvisten mer enn forsikringssummen, må du dekke det overskytende.


Vi hjelper deg med å finne ut om din forsikring har slik ordning og om din sak omfattes av den, slik at du har krav på refusjon for dine utgifter.


ALMINNELIGE BETINGELSER

1. INNLEDNING
Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til del 1. .


Med mindre annet er avtalt, gjelder betingelsene ved gjentatte oppdrag for samme klient.


Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, Regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.


Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.


I samsvar med Advokatforeningens veiledning om hvordan menneskerettighetene forventes å bli respektert i advokatvirksomheter vil ansvarlig advokat ta initiativ til å drøfte aktuelle og potensielle menneskerettighetskrenkelser som oppdraget kan medføre, med det siktemål å bistå klienten med å unngå slike krenkelser. Advokatfirmaet forbeholder seg retten til å trekke seg fra oppdraget dersom klienten beslutter å ikke følge advokatens råd og det er klart for
advokaten at hele eller deler av oppdraget kan medføre krenkelse av menneskerettigheter.


2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET
Oppdragets beskrivelse fremgår av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert oppdragsbekreftelse.


Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.


I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel gjennomføres kundetiltak med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til gjennomføring av kundetiltak. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.


Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.


For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.


Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokatfirmaet.


Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.


3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING
Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen.


Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.


Ved endelig salærfastsettelse vil ansvarlig advokat utøve et skjønn hvor det tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.


Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.


Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.


Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten, begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.


Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.


Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.


4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER
I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr. 350.000 (enslige), kr. 540 000 (ektepar, registrerte partnere, m.m.) og kr. 150.000 (nettoformue).


Statsforvalteren kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.


Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv
ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.


5. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA.


Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.
Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.


Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.


Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.


Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som
kan øke graden av garantidekning for klientens midler.


6. BEHANDLING AV INFORMASJON
Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.


Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.


I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger.


Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring.


Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik  kommunikasjon.


Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.


Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.


Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.


7. KLAGE
Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder.


Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten.


Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens eller på www.advokatenhjelperdeg.no.


Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.


8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR
De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.